Методологія цивілізаційного підходу в дослідженні тіньової економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано нове методологічне бачення дослідження проблеми тінізації економіки, яке ґрунтується на використанні цивілізаційної парадигми суспільного дослідження. Висвітлено основні принципи цивілізаційного аналізу, такі як системність, цілісність, людиноцентризм, організованість та ін., та задекларовано вплив на появу і розвиток нелегальних інститутів таких суспільних систем як духовно-культурної політичної, соціальної та господарської. Також окремо виділено елементи господарської системи, їх стимулюючий вплив на тіньовий сектор.
The paper proposes a new vision of methodological research of the shadow economy, which is based on the use of civilization paradigm of social research. The article deals with the basic principles of civilization analysis, such as consistency, integrity, human centrism, organization et al.; and an impact on the emergence and development of illegal institutions such social systems as a spiritual and cultural, political, social and economic ones is declared in the work.
В статье предложено новое методологическое видение изучения проблемы теневой экономики, основанное на использовании цивилизационной парадигмы общественного исследования. Освещены основные принципы цивилизационного анализа, такие как системность, целостность, человекоцентризм, организованность и др., и задекларированно влияние на появление и развитие нелегальных институтов таких общественных систем как духовно-культурной, политической, социальной и хозяйственной. Также отдельно выделены элементы хозяйственной системы, их стимулирующее влияние на теневой сектор.
Description
Keywords
цивілізаційна парадигма, тіньова економіка, опортуністична поведінка, нелегальні інститути, civilizational paradigm, shadow economy, opportunistic behavior, illegal institutions, цивилизационная парадигма, теневая экономика, оппортунистическое поведение, нелегальные институты
Citation
Опанасенко В. М. Методологія цивілізаційного підходу в дослідженні тіньової економіки / В. М. Опанасенко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 253–259.