Проблеми економічного регулювання відносин розподілу в процесі інформатизації економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено вплив процесів інформатизації на розподільчі відносини. Запропоновано нові підходи до економічного регулювання розподілу доходів і ресурсів в умовах зростання частки інформації в складі вартості суспільного продукту.
The influence of processes of information on the distribution relation are investigated in this article. New approaches to the economic regulation of the distribution of income and resources are proposed according to the growing part of the information in the social product.
В статье рассмотрено влияние процессов информатизации на распределительные отношения. Предложены новые подходы к экономическому регулированию распределения доходов и ресурсов в условиях роста части информации в составе общественного продукта.
Description
Keywords
розподіл, інформація, провали ринку, обмеженість державного регулювання, distribution, information, market default, limitation of government regulation, распределение, информация, провалы рынка, ограниченность государственного регулирования
Citation
Ткаченко О. В. Проблеми економічного регулювання відносин розподілу в процесі інформатизації економіки / О. В. Ткаченко, В. Мельник // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 51-62.