Структурна побудова та взаємодія елементів кадрового потенціалу в системі управління персоналом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання формування кадрового потенціалу відповідно до потреб розвитку виробництва на основі розбудови структури персоналу. Структура персоналу представлена у взаємодії її окремих складових, що характеризують якість кадрового складу в контексті завдань економічного розвитку підприємства. Реструктуризація персоналу здійснюється на основі кадрової політики і підпорядковується стратегії підвищення ефективності його діяльності.
The formation of human resources in accordance with the needs of production based on the construction of the structure of personnel is described in the article. Personnel structure is represented in the interaction of its individual components, which characterize the quality of personnel in the context of the tasks of economic development of an enterprise. Restructuring of staff is based on the personnel policies and repaired a strategy to improve its efficiency.
В статье рассмотрены вопросы формирования кадрового потенциала в соответствии с потребностями развития производства на основе построения структуры персонала. Структура персонала представлена во взаимодействии ее отдельных составляющих, которые характеризуют качество кадрового состава в контексте заданий экономического развития предприятия. Реструктуризация персонала осуществляется на основе кадровой политики и подчинена стратегии повышения эффективности его деятельности.
Description
Keywords
кадровий потенціал, структуризація персоналу, управління персоналом, кадрова політика, human resources, structuring staff, HR management, personnel policy, кадровый потенциал, структуризация персонала, управление персоналом, кадровая политика
Citation
Базилюк Б. Г. Структурна побудова та взаємодія елементів кадрового потенціалу в системі управління персоналом / Б. Г. Базилюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 35–43.