Ключові аспекти управління ринковим капіталом підприємств олійно-жирової промисловості України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню проблеми ефективного функціонування підприємств олійножирової промисловості України за умов посилення конкуренції на ринку. Обґрунтовано необхідність формування конкурентоспроможних систем стратегічного розвитку суб’єктів господарювання за критерієм управління ринковим капіталом і збільшення ринкової вартості.
The article investigates the problem of efficient functioning of Ukraine oil industry enterprises in the terms of increasing competition in the market. The paper substantiates the necessity of forming of competitive systems of strategic development of business entities under the criterion of market capital and increase of market value.
Статья посвящена исследованию проблемы эффективного функционирования предприятий масложировой промышленности Украины в условиях увеличения конкуренции на рынке. Обоснована необходимость формирования конкурентоспособных систем стратегического развития субъектов хозяйствования по критерию управления рыночным капиталом и увеличения рыночной стоимости.
Description
Keywords
cтратегія розвитку, ринковий капітал, ділова репутація, торговельна марка, бренд, конкурентоспроможність, ринкова вартість підприємства, development strategy, market capital, business reputation, trade mark, brand, competitiveness, market value of enterprise, cтратегия развития, рыночный капитал, деловая репутация, торговая марка, бренд, конкурентоспособность, рыночная стоимость предприятия
Citation
Гусєва І. Ю. Ключові аспекти управління ринковим капіталом підприємств олійно-жирової промисловості України / І. Ю. Гусєва // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 114-123.