Інтелектуальна міграція в контексті трансформації ринку праці України: підходи до регулювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається проблема інтелектуальної міграції та визначається значення даного процесу в умовах трансформації ринку праці. У статті розкрито необхідність регулювання даного виду міграції з метою вирішення проблем інтелектуальної еміграції за умов трансформації ринку праці.
The article considers the problem of intellectual migration;the value of this process in the transformation of the labor market is determined in the work. The paper reveals the need of regulation of this type of migration with the aim of solving problems of intellectual emigration in the context of transformation of the labour market.
В статье рассматривается проблема интеллектуальной миграции и определяется значение данного процесса в условиях трансформации рынка труда. В статье раскрыта необходимость регулирования данного вида миграции с целью решения проблем интеллектуальной эмиграции в условиях трансформации рынка труда.
Description
Keywords
інтелектуальна еміграція, трансформація ринку праці, людський капітал, «відтік мізків», intellectual emigration, transformation of the labour market, human capital, «brain drain», интеллектуальная эмиграция, трансформация рынка труда, человеческий капитал, «отток мозгов»
Citation
Смалійчук А. В. Інтелектуальна міграція в контексті трансформації ринку праці України: підходи до регулювання / А. В. Смалійчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. Відносин ; редкол.: А. М. Колот (голов.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1. - С. 259–266.