Реалізація фіскальної функції податку на прибуток підприємств в Україні

Thumbnail Image
Date
2012-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні проблеми реалізації фіскальної функції податку на прибуток підприємств, визначено його роль у податковому стимулюванні економіки, запропоновано окремі стратегічні напрямки вдосконалення податкової політики в Україні
The article discusses the basic problems of fiscal functions of the Corporate Income Tax, defined its role in the tax stimulus package, offered some strategic directions of tax policy in Ukraine.
В статье рассмотрены основные проблемы реализации налогом на прибыль предприятий фискальной функции, определена его роль в налоговом стимулировании, предложены отдельные стратегические решения совершенствования налоговой политики в Украине.
Description
Keywords
доходи державного бюджету, методи податкового стимулювання, Податковий Кодекс України, податкові пільги, податок на прибуток підприємств, фіскальна функція податків, budget revenue, methods of tax incentives, Tax Code of Ukraine, tax exemptions, corporate income tax, fiscal function of taxes, доходы бюджета, методы налогового стимулирования, Налоговый Кодекс Украины, налоговые льготы, налог на прибыль предприятий, фискальная функция налогов
Citation
Жибер Т. В. Реалізація фіскальної функції податку на прибуток підприємств в Україні / Т. В. Жибер, О. В. Марченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 336–345.