Методологія оцінки якості трудового життя працівників сфери сільського господарства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто існуючі методики оцінювання якості трудового життя. Також визначено різницю між поняттями «гідна праця» та «якість трудового життя». Показано, що особливо великий вплив на визначення критеріїв ЯТЖ має те, у якій сфері економічної діяльності працює підприємство. У результаті дослідження було виявлено особливості оцінювання якості трудового життя в сільському господарстві. На основі цих особливостей обґрунтовано вибір критеріїв оцінки якості трудового життя у сфері сільського господарства.
The article examines existing methods of quality of working life evaluation. Also the difference between the concepts of «decent work» and «quality of work life.» It is shown that a particularly large impact on the criteria determination of QWL has the economic activity area of the company. The study highlights the features of evaluating the quality of working life in agriculture. Based on these characteristics, criteria for evaluating the quality of working life in agriculture are selected.
В статье рассмотрены существующие методики оценки качества трудовой жизни. Также определено различие между понятиями «достойный труд» и «качество трудовой жизни». Показано, что особенно большое влияние на определение критериев КТЖ имеет то, в какой сфере экономической деятельности работает предприятие. В результате исследования были выявлены особенности оценивания качества трудовой жизни в сельском хозяйстве. На основе этих особенностей обоснован выбор критериев оценки качества трудовой жизни в сфере сельского хозяйства.
Description
Keywords
якість трудового життя, сфера економічної діяльності, заробітна плата, умови праці, трудовий колектив, ментальість, інформаційні потоки, компенсаторний характер, quality of working life, sphere of economic activity, wages, working conditions, labor groups, mentalist, information flows, compensatory in nature, качество трудовой жизни, сфера экономической деятельности, заработная плата, условия труда, трудовой коллектив, ментальность, информационные потоки, компенсаторный характер
Citation
Панчук А. А. Методологія оцінки якості трудового життя працівників сфери сільського господарства / А. А. Панчук // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 408-418.