Гармонізація податкового законодавства в ЄС: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку

Thumbnail Image
Date
2013-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив гармонізації податкового законодавства країн ЄС. У статті надано порівняння процесів податкової гармонізації та уніфікації, висвітлено їх спільні та відмінні риси. Визначено проблеми та сформульовано напрямки подальшої гармонізації прямих та непрямих податків в межах ЄС.
The aim of this paper is to describe the current state of tax harmonization in the European Union. This paper is focused on comparison between tax harmonization and tax unification — to show their common characteristics and differences. The most important problems and perspective ways of tax harmonization are explored.
Целью данной статьи является анализ современного состояния и перспектив гармонизации налогового законодательства в странах ЕС. В статье проведено сравнение процессов налоговой гармонизации и унификации, показаны их сходные и отличительные черты. Определены проблемы и сформулированы направления дальнейшей гармонизации прямых и косвенных налогов в рамках ЕС.
Description
Keywords
прямі та непрямі податки, гармонізація податків, уніфікація податків, податкова конкуренція, економічна інтеграція, Cпільна Консолідована База Корпоративного Податку, Кодекс європейського платника податків, direct and indirect taxes, tax harmonization, tax law unification, economic integration, Common Consolidated Corporate Tax Base, European Taxpayer`s Code, прямые и косвенные налоги, гармонизация налогов, унификация налогов, налоговая конкуренция, экономическая интеграция, Совместная Консолидированная База Корпоративного Налога, Кодекс европейского налогоплательщика
Citation
Сущенко О. М. Гармонізація податкового законодавства в ЄС: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку / О. М. Сущенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 138–153.