Моделювання діяльності об’єкта господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено критичний аналіз літератури щодо використання математичних моделей у сфері регіональної економіки. Сформульовано концепти побудови економіко-математичних моделей динамічної траєкторії об’єкта господарювання. Розроблено нелінійну безрозмірну математичну модель (ММ) динаміки економічного процесу у просторі подій з координатами «власний капітал - кількість працівників - запозичений капітал». Здійснено обчислювальний експеримент над зазначеною ММ, результати якого подано через динаміку подій з плином часу і фазові портрети (взаємозалежності між координатами простору).
The critical analysis of literature on the use of mathematical models in the field of regional economy has been held. The concepts of developing economic and mathematical models of business facility dynamic trajectory have been formulated. The work has developed a nonlinear dimensionless mathematical model (MM) of the dynamics of economic process in the space of events with coordinates such as «own capital — number of the employees — borrowed capital». An experiment was carried out on the mentioned MM, the results of which represented through the dynamics of events with the passage of time and through phase portraits (interdependence between the coordinates of space).
Проведен критический анализ литературы по использованию математических моделей в области региональной экономики. Сформулированы концепты построения экономико-математических моделей динамической траектории объекта хозяйствования. Разработана нелинейная безразмерная математическая модель (ММ) динамики экономического процесса в пространстве событий с координатами «собственный капитал - количество работников - заимствованный капитал». Осуществлен вычислительный эксперимент над указанною ММ, результаты которого подано через динамику событий с течением времени и фазовые портреты (взаимозависимости между координата- ми пространства).
Description
Keywords
регіон, економічний розвиток, прогнозування, синергетичний підхід, обчислювальний експеримент, region, economic development, forecasting, synergetic approach, computing experiment, регион, экономическое развитие, прогнозирование, синергетический подход, вычислительный эксперимент
Citation
Кравченко Т. В. Моделювання діяльності об’єкта господарювання / Т. В. Кравченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 88. – С. 97–109.