Ризик застави в системі менеджменту кредитного ризику банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті основну увагу приділено ролі ризику банківської застави в системі менеджменту кредитного ризику банку. Автором дано визначення сутності ризику банківської застави, проведено класифікацію ризику застави, запропоновано способи зниження ризику застави.
In the article special attention is paid to the role of risk in mortgage banking credit risk management system of the bank. The author defines the essence of collateral risk, collateral risk classification is made, basic ways to minimize the risk of collateral the bank are offered.
В статье основное внимание уделено роли залогового риска в системе менеджмента кредитного риска банка. Автором дано определение сущности залогового риска, произведено классификацию залогового риска, предложены основные способы минимизации залогового риска банка.
Description
Keywords
ризик застави, кредитний ризик, критерії класифікації ризику застави, моніторинг ризику застави, collateral risk, credit risk, mortgage risk classification criteria, monitoring risk mortgage, залоговый риск, кредитный риск, критерии классификации залогового риска, мониторинг залогового риска
Citation
Баріда Н. П. Ризик застави в системі менеджменту кредитного ризику банку / Н. П. Баріда // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 16–25.