Регулювання кадрового потенціалу в управлінні персоналом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено комплекс заходів та рішень, які застосовуються для корегування кадрового потенціалу, встановлення та уточнення засадних принципів управління персоналом. Наголошено на потребі розширення підходів щодо застосування кадрового потенціалу, як вагомого додаткового джерела формування економічного ефекту на підприємстві. Обґрунтовано доцільність використання управлінської технології регулювання кадрового потенціалу заснованої на вимірі його витрат на виконувані завдання.
The article identifies measures and solutions that are used for correction the human resources to establish and refine key principles of personnel management. The need to expand approaches in human resources usage as an important additional sources of economic benefit to the enterprise is defined. The managerial control technology human resources based on measuring the costs of its tasks is grounded.
В статье определен комплекс мероприятий и решений, которые применяются для корректирования кадрового потенциала, установления и уточнения определяющих принципов управления персоналом. Акцентируется внимание на необходимости расширения подходов к применению кадрового потенциала как весомого дополнительного источника формирования экономического эффекта на предприятии. Обосновывается целесообразность использования управленческой технологии регулирования кадрового потенциала основанного на измерении величины его затрат на выполняемые задания.
Description
Keywords
кадровий потенціал, управління персоналом, регулювання, синергетичний підхід, personnel potential, personnel management, technology of management, synergetic approach, кадровый потенциал, управление персоналом, управленческая технология, регулирование, синергетический эффект
Citation
Базилюк Б. Г. Регулювання кадрового потенціалу в управлінні персоналом / Б. Г. Базилюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т. : Соціально-трудові відносини: теорія і практика. – К. : КНЕУ, 2010. – Т. І. – С. 42–51.