Організація обліку в бюджетних установах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сутність і значення організації бухгалтерського обліку, узагальнено її сутність як сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування зазначеної системи, яка впливає на успішність і розвиток діяльності бюджетних установ. В статті доповнено склад загальних і специфічних принципів організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, зокрема: принцип системності, який є важливою запорукою успішної організації бухгалтерського обліку, оскільки поєднує відділ бухгалтерського обліку з іншими структурними підрозділами; принцип плановості, який передбачає розробку планових програм удосконалення організації бухгалтерського обліку; принципи науковості та інноваційності, передбачають розробку інноваційних програм розвитку та автоматизації організації бухгалтерського обліку. У статті актуалізовано проблеми автоматизації організації бухгалтерського обліку, визначено важливість використання програмних продуктів і запропоновано етапи автоматизації організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, виконання яких забезпечить оперативний та ефективний процес збору, обробки та узагальнення інформації системи бухгалтерського обліку.
The article deals with the essence and significance of the organization of accounting; the essence of it is summarized as a set of means, methods and methods of streamlining and optimization of the existence of this system, which affects the success and development of the activities of budgetary institutions. The paper completes the composition of the general and specific principles of accounting organization in budgetary institutions, in particular: the principle of systematic, which is an important guarantee of the successful organization of accounting, since it combines the department of accounting with other structural units; the principle of planning, which involves the development of scheduled programs for improving the organization of accounting; the principles of science and innovation, provide for the development of innovative development programs and automation of accounting organization. The work addresses the problems of automation of accounting organization, identifies the importance of using software products, and proposes stages of automation of accounting organization in budgetary institutions, the implementation of which will provide an efficient and effective process of collecting, processing and summarizing information of the accounting system.
В статье исследована сущность и значение организации бухгалтерского учета, обобщена ее сущность как совокупность средств, способов и методов упорядочения и оптимизации существования указанной системы, которая влияет на успешность и развитие деятельности государственных учреждений. В статье дополнен состав общих и специфических принципов организации бухгалтерского учета в государственных учреждениях, в частности: принцип системности, который является важным залогом успешной организации бухгалтерского учета, поскольку сочетает отдел бухгалтерского учета с другими структурными подразделениями; принцип плановости, который предусматривает разработку плановых программ совершенствования организации бухгалтерского учета; принципы научности и инновационности, предусматривают разработку инновационных программ развития и автоматизации организации бухгалтерского учета. В статье актуализированы проблемы автоматизации организации бухгалтерского учета, определена важность использования программных продуктов и предложены этапы автоматизации организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, выполнение которых обеспечит оперативный и эффективный процесс сбора, обработки и обобщения информации системы бухгалтерского учета.
Description
Keywords
організація, бухгалтерський облік, бюджетні установи, принципи, інноваційність, стратегія розвитку, автоматизація, organization, accounting, public institutions, principles, innovation, strategy development, automation, организация, бухгалтерский учет, бюджетные учреждения, принципы, инновационность, стратегия развития, автоматизация
Citation
Ларікова Т. В. Організація обліку в бюджетних установах / Т. В. Ларікова, І. С. Шилко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1. – С. 243–257.