Податкова децентралізація в Україні: проблеми імплементації та шляхи їх вирішення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Виявити проблеми податкової децентралізації в Україні та обґрунтувати напрями їх вирішення. Методологія. В основі методології дослідження покладено системний підхід, відповідно до якого податкова децентралізація досліджується як системне поняття, яке є одночасно і системою, і елементом системи. При написанні статті було використано методи порівняльного та логічного аналізу, групування та логічного узагальнення. Отримані результати. Визначено сутність поняття «податкова децентралізація» та його взаємозв’язок із поняттями «фіскальна децентралізація» та «бюджетна децентралізація». Досліджено законодавчі основи формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Проведено порівняльний аналіз формування доходів місцевих бюджетів в Україні та Німеччині. Визначено роль доходів місцевих бюджетів та їх розподіл між рівнями бюджетної системи України та Німеччини. Визначено проблеми податкової децентралізації в Україні та обґрунтовано шляхи їх вирішення. Цінність дослідження. Здійснено теоретичний аналіз податкової децентралізації в Україні та представлено її важливість для формування самостійності місцевих бюджетів. Зроблено висновки, що фіскальна децентралізація передбачає успішну імплементацію ідей податкової децентралізації, оскільки лише передача повноважень щодо фінансування потреб громади та свобода у встановленні ставок місцевих податків і зборів у законодавчо визначених межах не забезпечать створення стабільної фінансової бази для виконання повноважень органами місцевого самоврядування. Україна має яскраво виражену проблему нерівномірності розвитку територій, вирішення якої потребує значного часу. Як свідчить досвід Німеччини, ідеї податкової децентралізації можуть бути успішно реалізовані завдяки імплементації механізму розщеплення податкових надходжень між рівнями бюджетної системи. Такий підхід не тільки згладжує нерівномірності податкових надходжень, але й згладжує перекоси, які виникають внаслідок мобільності бази оподаткування з одного регіону в інший. Research objective. The aim of the study is to identify the problems of tax decentralization in Ukraine and substantiate directions for their solution. Methodology. The methodology of the research is based on the systematic approach according to which tax decentralization is studied as a system concept, which is both a system and an element of a system at the same time. Methods of comparative and logical analysis, grouping and logical generalization were used. Findings. The paper determined the essence of "tax decentralization" and its interconnection with such categories as "fiscal decentralization" and "budget decentralization". The legislative framework of the formation of local budgets revenues in Ukraine was investigated. A comparative analysis of local budgets revenues in Ukraine and Germany were carried out. The article determined the role of local budgets revenues and their distribution between the levels of budget system in Ukraine and Germany. The problems of tax decentralization in Ukraine were studied, and the ways of their solution were substantiated. Value Added. The paper presents theoretical analysis of tax decentralization in Ukraine and explains its importance for the local budgets autonomy. It is concluded that fiscal decentralization implies the successful implementation of the ideas of tax decentralization, since the transfer of authorities to finance community needs and the legally defined freedom to approve local tax rates and fees alone are unable to ensure stable financial base for local governments performance. Ukraine has a vibrant problem of uneven development of territories, the combating of which requires considerable time. As Germany’s experience shows, the idea of tax decentralization can be successfully provided through the implementation of the mechanism for splitting tax revenues between the levels of budget system. This approach smooths both the uneven tax revenues and the distortions caused by the mobility of tax base between regions.
Description
Keywords
децентралізація, фіскальна децентралізація, податкова децентралізація, податки, бюджет, місцевий бюджет, decentralization, fiscal decentralization, tax decentralization, taxes, budget, local budget
Citation
Сарнецька Я. А. Податкова децентралізація в Україні: проблеми імплементації та шляхи їх вирішення / Сарнецька Яна Анатоліївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 75–88.