Питання договірного регулювання споживчого кредитування населення

Thumbnail Image
Date
2012-03-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено споживче кредитування населення банками і небанківськими кредитними установами. Проаналізовано сучасний стан кредитних відносин банків, небанківських кредитних установ і населення.
The article studies consumer crediting of population bank and nonbank credit institution. The author analyses the modern state of credit cooperation of banks, nonbank credit institutions and population.
В статье исследуется потребительское кредитование населения банками и небанковскими кредитными учреждениями. Анализируется современное состояние кредитных отношений банков, небанковских кредитных учреждений и населения.
Description
Keywords
банк, банківський споживчий кредит, споживчий кредит, споживчі потреби, banks, banking consumer credit, consumer credit, consumer needs, банк, банковский потребительский кредит, потребительский кредит, потребительские нужды
Citation
Алексеєнко М. Д. Питання договірного регулювання споживчого кредитування населення / М. Д. Алексеєнко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 304–312.