Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Метою даної статті є розкриття положень облікової політики в контексті НП(С)БОДС; завданням — визначити методичні елементи облікової політики в контексті їх змістовних складових і провести ідентифікацію кожного за наявності як одно-, так і багатоваріантності обліково-процедурних підходів за ним. У процесі опрацювання були використані загальнонаукові методи пізнання, а саме: синтез та аналіз, дедукція та індукція, моделювання, системно-структурний та абстрагування. Ідентифіковані та сформовані автором елементи облікової політики бюджетних установ за НП(С)БОДС у подальшій їх реалізації сприятимуть оптимізації бухгалтерського обліку виконання кошторису на практиці. У статті зроблено висновок про необхідність, в контексті тенденцій розвитку останнього, опрацювання питання професійного судження облікових працівників суб’єктів сектору загального державного управління. Дослідження елементів облікової політики бюджетних установ сприятиме розвитку як теоретичних засад їх обліку, так і його первинного організації.
The purpose of this article is to outline the provisions of accounting policy in the context of emergency NR(S)APS; goal — to define methodological elements of accounting policy in the context of their content and the identification of components for both single- and multiple accounting and procedural approaches to it. During the processing there were used general scientific methods of knowledge, such as: synthesis and analysis, deduction and induction, modeling, system-structural analysis and abstraction. The author identified and formed elements of accounting policies of budgetary institutions for emergency NR(S)APS to further promote the optimization of their implementation of the budget accounting in practice. The paper concluded the need, in the context of the latest trends, for examination of the professional accounting staff judgment of the general government sector. The research of the elements of accounting policies of budgetary institutions will promote the development of theoretical bases of accounting and its primary organizations.
Целью данной статьи является раскрытие положений учетной политики в контексте НП(С)БУГС; задачей — определить методические элементы учетной политики в контексте их содержательных составляющих и провести идентификацию каждого при наличии как одно-, так и многовариантности учетно-процедурных подходов за ним. В процессе обработки были использованы общенаучные методы познания, а именно: синтез и анализ, дедукция и индукция, моделирование, системно-структурный и абстрагирования. Идентифицированные и сформированные автором элементы учетной политики бюджетных учреждений по НП(С)БУГС в дальнейшей их реализации будут способствовать оптимизации бухгалтерского учета выполнения сметы на практике. В статье сделан вывод о необходимости, в контексте тенденций развития последнего, проработка вопроса профессионального суждения учетных работников субъектов сектора общего государственного управления. Исследование элементов учетной политики бюджетных учреждений будет способствовать развитию как теоретических основ их учета, так и его первичной организации.
Description
Keywords
облікова політика, бюджетні установи, бухгалтерський облік виконання кошторису, бюджетний облік, бухгалтерський облік в бюджетних установах, елемент облікової політики, accounting policies, public institutions, accounting of the budget, budget accounting, accounting in budgetary institutions, учетная политика, учреждения, бухгалтерский учет исполнения сметы, бюджетный учет, бюджетный учет в бюджетных учреждениях, элемент учетной политики, методика, організація, accounting policy element, method, organization, методика, организация
Citation
Свірко С. В. Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку / С. В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1. – С. 269–295.