Бюджетування як стратегічний інструмент управління розвитком підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено один з найефективніших напрямків стратегічного управління — бюджетування. Визначено сутність і завдання процесу бюджетування на рівні підприємств. Розроблено схему бюджету фінансових результатів. Доведено ефективність впровадження бюджетування за сучасних умов господарювання.
The article deals with one of the best trends of strategic management — budgeting. The essence and task of budgeting process at the enterprise level are presented in the paper. The scheme of budget financial results is developed. The efficiency of budgeting implementation in modern conditions of management is proved.
Description
Keywords
бюджетування, центри фінансової відповідальності, центри фінансового обліку, операційні витрати, система бюджетування, управлінський облік, budgeting, financial responsibility centers, centers of accounting, operating expenses, budgeting, management accounting
Citation
Бортнік А. М. Бюджетування як стратегічний інструмент управління розвитком підприємства / А. М. Бортнік // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 135–142.