Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-10-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено моделі, що дозволяють оцінити додану вартість підприємства, які з точки зору автора, є найпривабливішими для практичного використання. Визначено переваги та недоліки моделей ринкової доданої вартості, економічної доданої вартості, вартості потоку грошових коштів, акціонерної доданої вартості. В узагальненішому вигляді представлено аргументацію доцільності використання моделі доданої вартості для стейкхолдерів. Визначено, що дані моделі формують вектор розвитку сучасної бізнес-аналітики, так як саме ці моделі усувають невідповідності фінансових даних про підприємство системі інформації і показників, у яких має потребу сучасний рівень розвитку бізнес-моделей.
The article describes the model that allows evaluating the added value of the company and, from the point of view of the author, are the most attractive for the practical use. The advantages and disadvantages of the models of market value added, economic value added, the value of cash flow, shareholder value added are curtained in the work. The detailed arguments for the feasibility of using the model of added value for the stakeholders as management innovation are presented, which allow you to orient the management process to ensure long-term sustainable economic development. It is determined that a value-added model, the vectors form the modern business intelligence, since they eliminate the disparity of financial data of the enterprise information system and performance needed by the current level of development of business models.
В статье рассмотрены модели, которые позволяют оценивать добавленную стоимость предприятия и, с точки зрения автора, являются наиболее привлекательными для практического использования. Определены преимущества и недостатки моделей рыночной добавленной стоимости, экономической добавленной стоимости, стоимости потока денежных средств, акционерной добавленной стоимости. Более детально представлена аргументация целесообразности использования модели добавленной стоимости для стейкхолдеров, как управленческой инновации, которая позволяет ориентировать управленческий процесс на обеспечение долгосрочного устойчивого экономического развития. Определено, что рассмотренные модели добавленной стоимости, формируют вектор развития современной бизнес-аналитики, так как они устраняют несоответствие финансовых данных о предприятии системе информации и показателей, в которых нуждается современный уровень развития бизнес-моделей.
Description
Keywords
додана вартість підприємства, економічна додана вартість, ринкова додана вартість, акціонерна додана вартість, вартість потоку грошових коштів, додана вартість для стейкхолдерів, added value of the enterprise, economic value added, market value added, shareholder value added, value of cash flow, added value for stakeholders, добавленная стоимость предприятия, экономическая добавленная стоимость, рыночная добавленная стоимость, акционерная добавленная стоимость, стоимость потока денежных средств, добавленная стоимость для стейкхолдеров
Citation
Шевчук Н. В. Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства / Н. В. Шевчук // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 35. – С. 271-277.