Механізми ефективної диверсифікації виробничої діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито сутність процедури прийняття рішення про диверсифікацію діяльності підприємства; визначено конкретні етапи даного процесу; детально описано кожний етап механізму проведення ефективної диверсифікації.
The essence of the procedure of the decision - making as to the diversify of the enterprise activity is disclosed; specific stages of this process are identified; every step of the mechanism of effective diversification is shown in detail.
Раскрыта сущность процедуры принятия решения о диверсификации деятельности предприятия; определены конкретные этапы данного процесса; подробно описан каждый этап механизма проведения эффективной диверсификации.
Description
Keywords
процес диверсифікації, рівень диверсифікації, механізм проведення ефективної диверсифікації, етапи процесу диверсифікації, process of diversification, level of diversification, mechanism of effective diversification, diversification process steps, процесс диверсификации, уровень диверсификации, механизм проведения эффективной диверсификации, этапы процесса диверсификации
Citation
Петренко Л. А. Механізми ефективної диверсифікації виробничої діяльності підприємства / Л. А. Петренко, Н. В. Радука // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 147-158.