Вплив якості продукції що виробляється на розвиток малого підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розроблено модель динаміки малого підприємства у дискретному часі. Модель дозволяє досліджувати вплив на розвиток підприємства якості продукції, що виробляється, від якої залежить рівень цін на продукцію підприємства. Розглянуто випадки детермінованої, стохастичної та нечіткої якості продукції, що виробляється.
A model of the dynamics of a small enterprise in discrete time is developed in the article. The model allows to investigate the influence on the development of the enterprise quality of manufactured products, which determines the level of prices for the company's products. The cases of deterministic, stochastic and fuzzy quality of manufactured products are analyzed in the paper.
Разработана модель динамики малого предприятия в дискретном времени. Модель позволяет исследовать влияние на развитие предприятия качества изготавливаемой продукции, от которого зависит уровень цены на продукцию предприятия. Рассмотрены случаи детерминированного, стохастического и нечеткого качества изготавливаемой продукции.
Description
Keywords
якість продукції, стохастична невизначеність якості, нечітка невизначеність якості, мале підприємство, модель динаміки малого підприємства, products quality, stochastic uncertainty of the quality, fuzzy uncertainty of the quality, small enterprise, model of small enterprise dynamics, качество продукции, случайная величина, нечеткая величина, малое предприятие, модель динамики малого предприятия
Citation
Піскунова О. В. Вплив якості продукції що виробляється на розвиток малого підприємства / О. В. Піскунова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 492-502.