Використання технології скаффолдингу як важливого елементу ефективного вивчення іноземної мови студентами закладів вищої освіти

Thumbnail Image
Date
2022-04-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті обґрунтовується доцільність використання технології скаффолдингу як важливого елементу ефективного вивчення іноземної мови студентами закладів вищої освіти. Увага приділяється освітньому (навчальному) скаффолдингу, який сприяє створенню ситуації успіху на заняттях. Вказується на ефективність та практичність використання інформаційних технологій (мультимедіа навчання) та платформи MOODLE для організації заочного, дистанційного, та для підтримки очного навчання в закладах вищої освіти. The article proves the feasibility of using scaffolding method in learning foreign languages by students of higher education institutions. Attention is given to the scaffolding in the process of education that leads to «creating situation of success» technique in the classroom. It shows the effectiveness and practicality of using information technology (multimedia learning) and MOODLE platform for the organization of the external, distance learning and for supporting full-time form of education.
Description
Keywords
змішане навчання, скаффолдинг, зона найближчого розвитку, згасаюча допомога, формативне оцінювання, інтерактивні технології навчання, модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище (MOODLE), blended learning, scaffolding, zone of proximal development, fading help, formative assessment, interactive learning, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE)
Citation
Маркова О. В. Використання технології скаффолдингу як важливого елементу ефективного вивчення іноземної мови студентами закладів вищої освіти [Електронний ресурс] / Маркова О. В., Шматок Т. Г. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів VІII Міжнар. наук. конф., м. Київ (21 квіт. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: М.М. Гавриш (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – С. 179–185. – Назва з титул. екрану.