Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сучасні проблеми забезпечення ефективної занятості населення на рівні держави, підприємницьких структур та працівників. Проаналізовано тенденції в сфері занятості за даними міжнародних досліджень. Запропоновано заходи формування ефективної занятості населення в Україні як ключового аспекту соціально-економічного її розвитку.
The article scrutinises the current problems of an effective employment of the people at the state, business organizations and employees level. The trends in employment are analysed according to international research data. The measures to organise an effective employment of people in Ukraine as the key factor of social and economic development of the country are provided.
В статье рассмотрены современные проблемы обеспечения эффективной занятости населения на уровне государства, предпринимательских структур и работников. Проанализированы тенденции в сфере занятости на основе данных международных исследований. Предложены пути формирования эффективной занятости населения в Украине как ключевого аспекта социально-экономического развития.
Description
Keywords
зайнятість, ефективна зайнятість, соціально-економічний розвиток, робочі місця, гідні умови праці, employment, effective employment, social and economic development, workplaces, decent labour conditions, занятость, эффективная занятость, социально-экономическое развитие, рабочие места, достойные условия труда
Citation
Щетініна Л. В. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, Н. С. Данилевич // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 278-284.