Проблеми соціалізації ринку праці України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-07-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сутність якості економічного зростання та роль у ньому соціалізації ринку праці. Розкрито сутність процесів соціалізації та ознаки соціально орієнтованого ринку праці. Запропоновано шляхи прискорення соціалізації ринку праці в Україні.
The article deals with the essence of the quality of economic growth and the role it plays in the socialization of the labor market. The essence of socialization processes and features of socially oriented labor market are revealed in the work. The paper suggests ways to accelerate the socialization of the labor market in Ukraine.
В статье рассмотрены сущность качества экономического роста и роль в нeм социализации рынка труда. Раскрыты сущность процессов социализации и особенности социально ориентированного рынка труда. Предложены пути ускорения социализации рынка труда в Украине.
Description
Keywords
соціально орієнтований ринок праці, соціалізація ринку праці, соціально відповідальна поведінка, соціально-трудові відносини, Social orientation labor market, socialization of labor market, social responsibility, socio labor relations, социально ориентированный рынок труда, социализация рынка труда, социально ответственное поведение, социально-трудовые отношения
Citation
Крушельницька Я. В. Проблеми соціалізації ринку праці України / Я. В. Крушельницька // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 409-414.