Ознаки екологічної та соціальної відповідальності бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто поняття соціальної відповідальності бізнесу та наведено приклади соціально та екологічно безвідповідальної господарської діяльності. Сформульовано ознаки екологічної та соціальної відповідальності бізнесу.
Business social responsibility’s questions were considered and the examples of irresponsible economical activity were given. Ecological and social business responsibility’s features were formulated.
Рассмотрено понятие социальной ответственности бизнеса и приведены примеры социально и экологически безответственной хозяйственной деятельности. Сформулированы признаки экологической и социальной ответственности бизнеса.
Description
Keywords
соціальна відповідальність бізнесу, екологічна відповідальність, економіка, суспільство, social responsibility of business, ecological responsibility, economy, society, социальная ответственность бизнеса, экологическая ответственность, экономика, общество
Citation
Костенко М. А. Ознаки екологічної та соціальної відповідальності бізнесу / М. А. Костенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 579-585.