Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено правове регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу, виокремлено його спільні та відмінні риси. Проведено аналіз підходів до поняття «бюджетне право», визначення сфери дії бюджетного закону. В ході дослідження визначено можливість та напрями застосування позитивного досвіду законодавчого регулювання бюджетного процесу країн ЄС в Україні.
The article studies the legal regulation of the budget process in the European Union countries, determines its common and distinctive features. The approaches to the concept of the «budget law» and the definition of the scope of the budget law were analysed. In the course of the research the opportunity and areas of the use of the positive experience of legal regulation of the budget process of the EU countries in Ukraine were defined.
Description
Keywords
бюджетне право, бюджетний процес, бюджетне законодавство, правова система, країни Європейського Союзу, budget law, budget process, budget legislation, legal system, European Union countries
Citation
Науменко І. І. Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України / І. І. Науменко // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Юридичний ф-т ; редкол.: В. Ф. Опришко (головн. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 14. – С. 245–256.