Використання інституціональних теорій у визначенні нових функцій профспілок

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто елементи окремих науково-теоретичних концепцій інституціональної теорії з метою визначення нових функцій апарату діяльності профспілкових організацій як суб’єкта економічних та політичних ринків та подальшої переоцінки не тільки форм і методів своєї діяльності, а й ідеології та функцій, які повинні відповідати постіндустріальній стадії його розвитку.
The article describes the elements of individual scientific and theoretical concepts of institutional theory in order to define new machine functions of trade union organizations, such as the subject of economic and political markets as well as to further revaluation not only forms and methods of their own activities, but also the ideology of the functions that need to comply with the post-industrial stage of development.
Рассмотрены элементы отдельных научно-теоретических концепций институциональной теории с целью определения новых функций аппарата деятельности профсоюзных организаций, как субъекта экономических и политических рынков, а также дальнейшей переоценки, не только форм и методов собственной деятельности, но и идеологии с функциями, которые должны соответствовать постиндустриальной стадии развития.
Description
Keywords
профспілкові організації, профспілкові організації, інституціональні теорії, теорія суспільного вибору, громадський рух, trade union organizations, institutional theory, social choice theory, social movement, профсоюзные организации, институциональные теории, теория общественного выбора, общественное движение
Citation
Колядич О. І. Використання інституціональних теорій у визначенні нових функцій профспілок / О. І. Колядич, С. Б. Погорєлов // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 230-235.