Концептуалізація управлінського обліку як інформаційної основи економічної безпеки підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів управлінського обліку в контексті можливості використання його технологій як інформаційного підґрунтя при упередженні впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовища на стан безпечного та стабільного функціонування підприємства.
The article investigates the theoretical aspects of management accounting in the context of the possibility of using it as an information technology framework in anticipation of the influence of threats to internal and external environment on the state of the safe and stable operation of the company.
Статья посвящена исследованию теоретических аспектов управленческого учета в контексте возможности использования его технологий как информационной основы в упреждении влияния угроз внутренней и внешней среды на состояние безопасного и стабильного функционирования предприятия.
Description
Keywords
управлінський облік, економічна безпека підприємства, конкурентні переваги, загрози внутрішнього та зовнішнього середовища, management accounting, economic security, competitive advantage, threats to internal and external environment, управленческий учет, экономическая безопасность предприятия, конкурентные преимущества, угрозы внутренней и внешней среды
Citation
Гнилицька Л. В. Концептуалізація управлінського обліку як інформаційної основи економічної безпеки підприємства / Л. В. Гнилицька // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 185–192.