Особливості формування системи глобального менеджменту в умовах глобалізації світової економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-10-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено характерні особливості сучасного етапу глобалізації світової економіки з урахуванням зростаючого впливу ранснаціоналізації виробництва, а також розглянуто систему глобального менеджменту як невід’ємну складову глобалізацій них процесів сьогодення.
The article highlights the characteristic features of the modern stage of globalization of world economy including the increasing influence transnationalization of production and also the system of global management as inalienable constituent of globalization processes of contemporaneity is considered.
Description
Keywords
глобалізація світової економіки, глобальний менеджмент, транснаціональні корпорації, інтеграція, глобальна міжкультурна компетентність, globalization of world economy, global management, transnational corporations, integration, global cross-cultural competence
Citation
Бобокал М. А. Особливості формування системи глобального менеджменту в умовах глобалізації світової економіки / М. А. Бобокал // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 25. – С. 35–38.