Інноваційна політика як важіль прискореного розвитку економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто сутність державної інноваційної політики та її складові елементи, проаналі- зовано методи державної підтримки інноваційних процесів, запропоновано заходи щодо покращення інноваційної діяльності в Україні.
This research shows the essence of state innovative politics and its elements, analyses methods of state supporting of innovative processes, suggests ways for modernization of innovative activities in Ukraine.
Рассмотрена сущность государственной инновационной политики и ее составные элементы, проанализированы методы государственной поддержки инновационных процессов, предложены мероприятия по улучшению инновационной деятельности в Украине.
Description
Keywords
державна інноваційна політика, мета державної інноваційної політики, основні принципи державної інноваційної політики, пріоритетні напрями інноваційної діяльності, типи інноваційної політики, стратегії інноваційного розвитку, методи державного регулювання інноваційної діяльності, податкові пільги, інноваційна інфраструктура, state innovative policy, aim of state innovative policy, main principles of state innovative policy, priority ways of innovative activity, kinds of innovative policy, strategies of innovative development, methods of state regulation of innovative activity, tax preferences, innovative infrastructure, государственная инновационная политика, цель государственной инновационной политики, основные принципы государственной инновационной политики, приоритетные направления государственной инновационной политики, типы инновационной политики, стратегии инновационного развития, методы государственного регулирования инновационной деятельности, налоговые льготы, инновационная инфраструктура
Citation
Фукс А. Е. Інноваційна політика як важіль прискореного розвитку економіки / А. Е. Фукс // Вчені записки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 12. – С. 16–22.