Випуск № 12

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Соціальна сфера й особливості інвестування у людський капітал
  (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010) Диба, Олександр Михайлович
  У статті розглядаються питання активізації інвестування та відтворення людського капіталу та розвитку інтелектуального капіталу як факторів виробництва для забезпечення інтегрального соціального ефекту на рівнях окремої людини, мікро- й макрорівнях економіки та соціалізації суспільства у цілому.
 • Item
  Основні напрями розвитку економічної науки в Україні на зламі ХІХ—ХХ ст.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-15) Мордас, Ірина Василівна; Mordas, Iryna
  У контексті розвитку світової економічної думки проаналізовано основні напрями української економічної науки на межі XIX–XX ст. та показано роль і місце українських університетів у цьому процесі, зокрема визначено внесок учених провідного економічного навчального закладу України — Київського національного економічного університету — у розвиток вітчизняної економічної науки.
 • Item
  Особливості визначення маркетингових орієнтирів підприємств АПК в умовах світової економічної кризи
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-24) Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr
  Стаття присвячена аналізу закономірностей виникнення світових економічних криз та їх впливу на маркетингову діяльність підприємств АПК України. Запропоновано методику ідентифікації й прогнозування процесу спотворення цінових трендів.
 • Item
  Економічне партнерство: математична модель та її якісний аналіз
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-12-29) Коляда, Юрій Васильович
  Розглянуто сценарії можливої співпраці двох країн (союзів) на підґрунті «м’якого» моделювання. Розкрито адаптивну природу механізму взаємодії. Альтернатива доцільної поведінки визначається не стільки стартовими умовами, скільки коефіцієнтами математичної моделі, серед яких визначальними є боротьба за якість продукції галузі та ступінь міжгалузевих зв’язків.
 • Item
  Моделювання виробничих функцій
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-09) Кулик, Анатолій Борисович
  Представлено економіко-математичну модель функціонування виробничих комплексів. Залежно від властивостей виробничих функцій досліджено динаміку змін економічних характеристик виробництва.
 • Item
  Коротко про розвиток числа
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-01-04) Блудова, Тетяна Володимирівна; Щекань, Надія Петрівна
  У статті розглядається еволюція історичного розвитку поняття числа, його алгебраїчне зображення і розширення на множини цілих, дійсних і комплексних чисел. Приведено прізвища видатних математиків, завдяки яким ми маємо сучасну форму множин чисел та їх зображень.
 • Item
  Фінансові інструменти майбутнього
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-10) Силантьєв, Сергій Олексійович
  З метою аналізу майбутнього кредитних похідних фінансових інструментів проведено дослідження їх ролі у передкризові часи до фінансової і економічної кризи 2008 року. Визначено широке використання похідних фінансових інструментів, майже на рівні 100 %, для менеджменту кредитними ризиками у розвинутих країнах світу: Голландії,Канади, Швейцарії, Британії, Франції, Японії. Загальний об’єм світового ринку похідних фінансових інструментів у передкризові часи за даними BIS перевищував 450 трлн дол. США. На основі проведеного аналізу узагальнено пропозиції групи G20/FSF і групи спеціалістів ЄС щодо невідкладних регуляторних реформ у напрямку підвищення фінансової стабільності на міжнародному і національному рівні.
 • Item
  Високоякісна еліта як інституційна основа мобілізаційно-інноваційної моделі національної економіки
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-04) Токар, Володимир Володимирович
  У статті досліджується мобілізаційно-інноваційна модель національної економіки в контексті викликів сучасного етапу розвитку світової економічної системи. Особлива увага присвячена еліті як компоненту інституційної основи країн периферії.
 • Item
  Вплив міжнародної фінансово-економічної кризи на європейську та українську вищу освіту
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-19) Оболенська, Тетяна Євгенівна
  Досліджуються кризові явища, світові виклики в системі вищої освіти. З’ясовується вплив інтернаціоналізації. Обґрунтовується спільність проблем, тенденцій, завдань і цілей, що примушує забувати про національні і регіональні відмінності і специфіку. Спостерігається універсалізація змісту освіти, яку неможливо зупинити при існуючих світових універсальних комунікаційних системах у вигляді Інтернет. Розкрита головна відмінна риса конкурентоздатного вищого навчального закладу — уміння балансувати між консервативними традиціями, які необхідно зберігати і сучасними тенденціями і технологіями.
 • Item
  Інтеграційні аспекти інноваційного розвитку України в умовах світової фінансової кризи
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-12-25) Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна
  Розглянуто особливості інноваційного розвитку України в умовах фінансових обмежень. Проаналізовано світовий досвід активізації інноваційної діяльності. Запропоновано заходи щодо інтеграції науково-технічної та інноваційної діяльності у світовий інноваційний простір.
 • Item
  Світова фінансова криза та зовнішній борг України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-09) Мельник, Олексій Михайлович
  У статті розглядаються проблеми впливу, який справляє світова фінансова криза на стан зовнішньої національної заборгованості України.
 • Item
  Сучасні тенденції розвитку світового ринку інноваційних продуктів
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", 2009-12-21) Поручник, Анатолій Михайлович; Чернявська, Олена Іванівна
  У статті досліджено основні характеристики розвитку ринку інноваційних продуктів, його взаємодія з національними інноваційними системами в процесі технологічної глобалізації. Проаналізовано останні тенденції інноваційного розвитку країн світу і головну увагу закцентовано на формуванні світового інноваційного ринку.
 • Item
  Моніторинг продуктивності активів промисловості України
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-26) Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna
  Стаття присвячена питанню дослідження продуктивності активів вітчизняних промислових підприємств. Доводиться, що темпи розвитку промислового сектора економіки є наслідком ефективного управління активами саме промислових підприємств країни що детермінує якість та спрямованість економічного зростання держави.
 • Item
  Моделювання впливу метеофакторів на врожайність озимої пшениці
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-22) Грицюк, П. М.
  Робота присвячена побудові регресійних прогнозних моделей врожайності для областей України. В якості регресорів використано місячні значення сум опадів та середньодобових температур. Проведено порівняння точності регресійних моделей та моделей річної завчасності, побудованих раніше на підґрунті часових рядів врожайності озимої пшениці.
 • Item
  Стандартизація як історичний етап розвитку бухгалтерського обліку
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-11) Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana
  У статті розглянуто передумови та супутні фактори, які спричинили початок етапу стандартизації бухгалтерського обліку.
 • Item
  Дефініції у трактуванні автоматизованої роботи обліку
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-11-25) Осмятченко, Володимир Олександрович
  У статті розглянуто основні теоретико-методологічні підходи, щодо автоматизованої форми бухгалтерського обліку та розроблено математичні моделі представлення форми АСБО, які дозволили сформулювати вимоги до побудови форми автоматизованого обліку, а саме: наукове узагальнення й спадкоємність основних тенденцій у розвитку попередніх форм обліку; мінімізація використовування ручної праці в обліковому процесі; використовування передових методів обліку (балансового, нормативного та ін.); застосування раціональної технології процесів обробки облікової інформації;орієнтація обробки облікових даних на отримання інформації для ухвалення управлінських рішень.
 • Item
  Методологія оцінювання рівня відтворення економічних ресурсів обліку
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-11-30) Городянська, Лариса Володимирівна
  Запропоновано модель відтворення необоротних економічних ресурсів, яка дозволяє проаналізувати сукупність факторів, що впливають на характер зносу їх об’єктів, напрями та форми відтворення. Сформовано методологію оцінювання рівня відтворення необоротних економічних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку.
 • Item
  Етичний банківський бізнес та етичні банки
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-25) Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych
  У роботі розглянуто етичні аспекти діяльності сучасних банків. Обґрунтовується диференціація етичного банківсього бізнесу та етичних банків. Розглянуто перспективи впровадження етичного банківництва у вітчизняну банківську практику.
 • Item
  Методологія комплексного фінансово-економічного аналізу діяльності банку
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-21) Семениченко, Юлія Костянтинівна
  У статті обґрунтовано організаційно-методичні підходи проведення комплексного аналізу діяльності банків України. В дослідженні розроблено концептуальну схему методології фінансово-економічного аналізу діяльності банку. Розкрито сутність методу аналізу банківської діяльності. Здійснено характеристика методів аналізу банківської діяльності за напрямами їх використання для внутрішнього та зовнішнього аналізу.
 • Item
  Впорядкування міжбюджетних фінансових потоків
  (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-22) Буряченко, Андрій Євгенович
  У статті обґрунтовано важливість приділення уваги таким інструментам бюджетного регулювання, як бюджетні позички та кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів. Здійснено аналіз їх використання в Україні за останні роки.