Координація співпраці банків та оціночних компаній у процесі управління кредитним ризиком

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-06-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У статті основну увагу приділено дослідженню ролі оціночних компаній та об’єктивності оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку. Автором визначено основні напрямки координації співпраці банків та оціночних компаній, проаналізовано діючу процедуру взаємодії банків та оцінювачів, запропоновано удосконалений механізм співпраці банків та оціночних компаній.
In the article the main attention is paid to the role of evaluative research companies and objective valuation of collateral in the credit risk of the bank. The author defines the main directions of cooperation between banks and coordination of value companies, analyzed current procedure of interaction of banks and appraisers, proposed an improved mechanism of cooperation of banks and appraisalcompanies.
В статье основное внимание уделено исследованию роли оценочных компаний и объективности оценки стоимости залога в процессе управления кредитным риском банка. Автором определены основные направления координации сотрудничества банков и оценочных компаний, проанализировано действующую процедуру взаимодействия банков и оценщиков, предложено усовершенствованный механизм сотрудничества банков и оценочных компаний.
Description
Keywords
застава, оцінка вартості застави, кредитний ризик банку, механізм співпраці банків та оціночних компаній, collateral, valuation of collateral, credit risk, the mechanism of cooperation between banks and appraisal companies, залог, оценка стоимости залога, кредитный риск банка, механизм сотрудничества банков и оценочных компаний
Citation
Баріда Н. П. Координація співпраці банків та оціночних компаній у процесі управління кредитним ризиком / Н. П. Баріда // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [відповід. ред. М. І. Диба ]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 2. – С. 12–18.