Оцінювання соціальної ефективності професійного навчання персоналу

Thumbnail Image
Date
2015-03-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена методологічним та методичним аспектам оцінювання соціальної ефективності професійного навчання персоналу. Обґрунтовані критерій та система показників цієї соціальної ефективності.
The article deals with the methodological and the methods aspects of the social assessment of the effectiveness of personal professional training. The paper substantiates the criterion and system of indicators of this social effectiveness.
Статья посвящена методологическим и методическим аспектам оценки социальной эффективности профессионального обучения персонала. Обоснованы критерий и система показателей этой социальной эффективности.
Description
Keywords
оцінювання, соціальна ефективність, професійне навчання, критерій, система, показник, персонал, відповідність, інтегральний, assessment, social effectiveness, professional training, criterion, system, indicator, personnel, compliance, integral, оценивание, социальная эффективность, профессиональное обучение, критерий, система, показатель, персонал, соответствие, интегральный
Citation
Савченко В. А. Оцінювання соціальної ефективності професійного навчання персоналу / В. А. Савченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т соц.-труд. відносин; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2015. - № 1. - С. 74-84.