Методологічні підходи до дослідження інституційного середовища розвитку соціального капіталу та забезпечення якості життя населення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті на основі уточнення особливостей інституційного підходу до вивчення соціального капіталу науково обґрунтовано важливість його розвитку в напрямку формування методології дослідження інституційного середовища. Визначено напрями трансформації інституційного середовища України в контексті гармонійного розвитку соціального капіталу нації та забезпечення якості життя населення.
In the article the importance of social capital development in the direction of forming of the research methodology of institutional environment is scientifically proven on basis of particular qualities specifications of institutional social capital research approach. The directions of Ukrainian institutional environment transformation are determined in the context of harmonious development of the national social capital and providing the public living standarts.
В статье на основе уточнения особенностей институционального подхода к изучению социального капитала научно обоснована важность его развития в направлении формирования методологии исследования институциональной среды. Определены направления трансформации институциональной среды Украины в контексте гармоничного развития социального капитала нации и обеспечения качества жизни населения.
Description
Keywords
соціальний капітал, інститути, інституційне середовище, якість життя населення, social capital, institutions, institutional environment, social standard of living, социальный капитал, институты, институциональная среда, уровень жизни населения
Citation
Ємельяненко Л. М. Методологічні підходи до дослідження інституційного середовища розвитку соціального капіталу та забезпечення якості життя населення / Л. М. Ємельяненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 420-431.