Ефективність діяльності машинобудівних підприємств

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано особливості розвитку машинобудівних підприємств, визначено причини їх кризового стану, досліджен та сформовано напрями стимулювання фінансування інноваційної діяльності машинобудівного виробництва.
The futures of the development of machine-building enterprises, the reasons of the crises of their activity, the main directions of the stimulation of the financing the innovation activity of machine-building enterprises researched and formed are analysed in this article.
Description
Keywords
машинобудівні підприємства, ефективність діяльності, стимулювання фінансування інноваційної діяльності, machine-building enterprises, efficiency of activity, stimulation of financing of the innovating activity
Citation
Шевчук Н. В. Ефективність діяльності машинобудівних підприємств / Н. В. Шевчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 2. – С. 382–390.