Соціально-економічні пріоритети розвитку трудового потенціалу організації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана стаття розкриває механізм впливу політики управління персоналом на ефективність праці та діяльності підприємства. Розглядається аспект розвитку трудового потенціалу підприємства шляхом оптимізації ступеню складності праці за допомогою організаційно-економічних інструментів: розподілу функцій, контролю рівномірності завантаження персоналу, управління розвитком працівників.
This article describes the mechanism of influence of personnel management policy on the performance and efficiency of activity of enterprise. The aspect of development of labor potential of enterprise through optimization of degree of complication is examined. Such organizational and economic tools as functions distributing, evenness of personnel load control, workers’ development management are proposed.
Данная статья раскрывает механизм влияния политики управления персоналом на эффективность труда и деятельности предприятия. Рассматривается аспект развития трудового потенциала предприятия путем оптимизации степени сложности труда при помощи организационно-экономических инструментов: распределения функций, контроля равномерности загруженности персонала, управления развитием работников.
Description
Keywords
трудовий потенціал підприємства, ефективність праці, ефективність діяльності підприємства, складність праці, підвищення кваліфікації, розподіл функцій, employment potential, labor efficiency, effectiveness of the enterprise, complexity of work, training, distribution of functions, трудовой потенциал предприятия, эффективность труда, эффективность деятельности предприятия, сложность труда, повышение квалификации, распределение функций
Citation
Турчина В. М. Соціально-економічні пріоритети розвитку трудового потенціалу організації / В. М. Турчина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 496-504.