Знаходження розміру резерву сировини від встановленого коефіцієнта ризику для меблевого підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлена класифікація методів, що використовуються для визначення потреб в сировині на перспективу для ефективного управління матеріальними потоками на меблевому підприємстві. Проаналізовано підприємство «Біличанка» з п’яти основних сфер діяльності, а також показано, що розмір резерву сировини для меблевого підприємства залежить від встановленого коефіцієнту ризику.
The article presents the classification of methods used to determine demand for raw materials for the future for the effective management of material flow in the furniture business. The work analyzes the enterprise "Belichanka" of the five main areas of activity, and it is shown that the size of a reserve of raw materials for furniture enterprises depends on the set factor of risk.
В статье представлена классификация методов, используемых для определения потребностей в сырье на перспективу для эффективного управления материальными потоками на мебельном предприятии. Проанализировано предприятие «Беличанка» по пяти основным сферам деятельности, а также показано, что размер резерва сырья для мебельного предприятия зависит от установленного коэффициента риска.
Description
Keywords
логістика запасів, резерв сировини, нормальний закон розподілу, функція Лапласа, reserves logistics, material reserve, normal distribution law, Laplace function, логистика запасов, резерв сырья, нормальний закон распределения, функция Лапласа
Citation
Блудова Т. В. Знаходження розміру резерву сировини від встановленого коефіцієнта ризику для меблевого підприємства / Т. В. Блудова, Є. Л. Пастернак // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 193-197.