Аналітичне забезпечення управління виробничими запасами суб’єктів господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-09-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто кількісні моделі стратегічного планування обсягів інвестицій у виробничі запаси. Класифіковано загальновиробничі витрати за ознаками зберігання та розміщення замовлень на матеріальні ресурси. Запропоновано процедури аналітичного забезпечення управління виробничими запасами, які дозволяють оперативно виявляти відхилення у надходженнях матеріальних запасів на підприємство протягом операційного циклу.
Рассмотрены количественные модели стратегического планирования объемов инвестиций в производственные запасы. Классифицированы общепроизводственные затраты по признакам хранения и размещения заказов на материальные ресурсы. Предложены процедуры аналитического обеспечения управления производственными запасами, которые позволяют оперативно выявлять отклонения в поступлениях материальных запасов на предприятие на протяжении операционного цикла.
The article deals with the quantitative models of the strategic planning of investments volumes into production resources. It presents the classification of overhead costs on the grounds of storage and placing orders for material resources. Procedures of the analytical providing of production resources management which allow displaying a deviation in the receipt of inventories to the enterprise during an operating cycle are offered.
Description
Keywords
виробничі запаси, витрати на обслуговування запасів, інтервал повторного замовлення, production inventory, cost on maintenance of inventory, interval of the repeated order, производственные запасы, затраты по обслуживанию запасов, интервал повторного заказа, материальные инвестиции
Citation
Калабухова С. В. Аналітичне забезпечення управління виробничими запасами суб’єктів господарювання / С. В. Калабухова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 23. – С. 301–311.