Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-02-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто і проаналізовано фактори, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано класифікацію резервів потенціалу підприємства, що дозволяє на основі системного підходу розробити механізм підвищення ефективності та конкурентоспроможності сучасного підприємства.
The article discusses and analyzes the factors that contribute to the improving the competitiveness. The proposed classification of reserves potential of the company, which allows on the basis of a systematic approach to develop a mechanism of increasing efficiency and competitiveness of modern enterprises is developed.
В статье рассмотрены и проанализированы факторы, которые способствуют повышению конкурентоспособности предприятия. Предложена классификация резервов потенциала предприятия, позволяющая на основе системного подхода разработать механизм повышения эффективности и конкурентоспособности современного предприятия.
Description
Keywords
резерви, підвищення конкурентоспроможності, потенціал підприємства, адаптація до ринкових умов, reserves, raising competitiveness, potential businesses, adaptation to market conditions, резервы, повышение конкурентоспособности, потенциал предприятия, адаптация к рыночным условиям
Citation
Ямненко Г. Є. Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства / Г. Є. Ямненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 125-134.