Технології розробки програмного забезпечення з перспективної фінансової діагностики діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто технології розробки аналітичних програмних продуктів із вирішення завдань перспективної діагностики на підприємстві, які забезпечать можливості поєднання бюджетного та фінансового управління у єдину систему економічного управління підприємством. Розроблено універсальний аналітичний алгоритм, що дозволяє на основі звітної, прогнозної та планової інформації розробляти різноманітні варіанти (сценарії) розвитку подій. Наведено нові можливості використання анонсованої раніше авторської аналітичної програми «Магія фінансів».
The article considers the technology development of analytical software products to meet the challenges of promising diagnostics in the enterprise, which will provide the possibilities of combining budget and financial management into a single system of economic management. The paper deals with the universal analytical algorithm, based on reporting, forecasting and planning information to develop various options (scenarios) scenario. The work presents the new possibilities of using previously announced the author’s analytical program "the Magic of Finance".
В статье рассматриваются технологии разработки аналитических программных продуктов по решению заданий перспективной диагностики на предприятии, которые обеспечат возможности объединения бюджетного и финансового управления в единую систему экономического управления предприятия. Разработан универсальный аналитический алгоритм, который позволяет на основе отчетной, прогнозной и плановой информации разрабатывать различные варианты (сценарии) развития событий. Представлены новые возможности использования ранее анонсированной авторской аналитической программы «Магія фінансів».
Description
Keywords
перспективна діагностика, фінансовий стан підприємства, прогнозна фінансова звітність, фінансові коефіцієнти, аналітична програма, perspective diagnostics, enterprise financial standing, prospective financial statements, analytical software, перспективная диагностика, финансовое состояние предприятия, прогнозная финансовая отчетность, финансовые коэффициенты, аналитичиская программа
Citation
Лозовик Ю. М. Технології розробки програмного забезпечення з перспективної фінансової діагностики діяльності підприємства / Ю. М. Лозовик // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 115–122.