Аутсорсинг як технологія оптимізації процессу управління персоналом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджується поняття, сучасний стан, проблеми аутсорсингу і його роль в управлінні персоналом організації. Розглядаються різні аспекти використання і удосконалення аутсорсингу персоналу в сучасних умовах.
The paper examines the concept, current status, problems of outsourcing and its role in human resource management organization. Various aspects of the use and improvement of HR in modern conditions are considered in the paper.
В статье исследуется понятие, современное со- стояние, проблемы аутсорсинга и его роль в управлении персоналом. Рассматриваются различные аспекты использования и совершенствования аутсорсинга персонала в современных условиях.
Description
Keywords
аутсорсинг, аутсорсер, лізинг персоналу, управління персоналом, outsourcing, outsourcer, staff leasing, HR management, аутсорсинг, аутсорсер, лизинг персонала, управление персоналом
Citation
Василенко А. О. Аутсорсинг як технологія оптимізації процессу управління персоналом / А. О. Василенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 43–50.