Оцінювання знань студентів як фактор організації успішного навчання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття висвітлює необхідність прозорості та об’єктивності оцінювання знань, яке є не лише перевіркою знань та навичок студентів, але й важливим засобом регулювання багатьох показників навчального процесу.
The article highlights the necessity of transparency and impartial assessment of knowledge and skills which serves not only as the control of knowledge but also as an important means of regulation of many indices of educational process.
Статья освещает необходимость объективности оценивания знаний, которая является не только проверкой знаний и навыков студентов, но и важным средством регулирования многих показателей учебного процесса.
Description
Keywords
контроль та оцінювання знань, модульно-рейтингова система навчання, пізнавальна мотивація, соціальна мотивація, професійна мотивація, control and assessment of knowledge, module and rating system of education, cognitive motivation, social motivation, professional motivation, контроль и оценивание знаний, модульно-рейтинговая система обучения, познавательная мотивация, социальная мотивация, профессиональная мотивация
Citation
Жулківська А. М. Оцінювання знань студентів як фактор організації успішного навчання / А. М. Жулківська, Г. В. Вавілова // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів, досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 2 лют. 2010 р. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – С. 117–118.