Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано науково-методичні засади еколого-економічного оцінювання природних умов і ресурсів регіону, що дозволяє визначити їх структуру, проаналізувати особливості та з’ясувати можливості їх використання. Визначено та проаналізовано показники, за якими оцінюють природно-ресурсний потенціал і поділ його за видами природних багатств.
The article substantiates scientific and methodological principles of ecological and economic assessment of natural conditions and resources of a region, outlines their structure, analyzes the characteristics and determines their possible use. The author defines and analyzes the indicators used to evaluate natural resource potential and its division by the types of natural resources.
В статье обосновываются научно-методические принципы эколого-экономического оценивания природных условий и ресурсов региона, что позволяет определить их структуру, проанализировать особенности и выяснить возможности их использования. Автором определенны и проанализированы показатели, по которым оценивают природно-ресурсный потенциал и разделение его по видам природных богатств.
Description
Keywords
природно-ресурсний потенціал, регіон, природні умови, природні ресурси, natural-resource potential, region, natural conditions, natural resources, природно-ресурсный потенциал, регион, природные условия, природные ресурсы
Citation
Шмігельська Є. А. Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону / Є. А. Шмігельська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип 28. – С. 248–255.