Інтерпретація дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

Thumbnail Image
Date
2013-03-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
Розглянуто особливості обліку дебіторської заборгованості за допомогою порівняльної характеристики П(С)БО та МСФЗ. Встановлено загальні риси та відмінності обліку дебіторської заборгованості за П(С)БО та МСФЗ.
In the article the essential accounting points of accounts receivable are considered according to the national accounting standarts and IFRS. Common and distinctive features of accounting of the receivables according to the national accounting standarts and IFRS are determined.
Рассмотрены особенности учета дебиторской задолженности с помощью сравнительной характеристики П(С)БУ и МСФЗ. Установлены общие и отличительные черты учета дебиторской задолженности по П(С)БУ и МСФЗ.
Description
Keywords
заборгованість, зобов’язання, розрахунки, дебіторська заборгованість, дебітори, П(С)БО, МСФЗ, debt, obligation, calculation, account receivable, debtors, national accounting standarts, IFRS, задолженность, обязательство, расчеты, дебиторская задолженность, дебиторы, национальные стандарты бухгалтерського учета, международные стандарты финансовой отчетности
Citation
Івченко Л. В. Інтерпретація дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / Л. В. Івченко, В. В. Ходзицька //Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 256–262.