Еволюція законодавчого забезпечення відносин власності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-02-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті ґрунтовно проаналізовано становлення та еволюцію законодавчого забезпечення відносин власності в Україні, а також дано рекомендації щодо вдосконалення правової бази у сфері відновлення майнових прав держави як власника, а також врегулювання порядку проведення реприватизації майна в Україні.
This article thoroughly analyzes the formation and evolution of the legislative provision of property relations in Ukraine,the recommendations for improving the legal framework for the restoration of property rights of the state as owner and the settlement arrangements for reprivatization of property in Ukraine are presented in the paper.
В статье обстоятельно проанализировано становление и эволюцию законодательного обеспечения отношений собственности в Украине, а также даны рекомендации по совершенствованию правовой базы в сфере восстановления имущественных прав государства как собственника,а также урегулирования порядка проведения реприватизации имущества в Украине.
Description
Keywords
власність, законодавче забезпечення відносин власності, реприватизація, приватна власність, колективна власність, державна власність, property, legal framework of property relations, reprivatization, private ownership, collective ownership, state ownership, собственность, законодательное обеспечение отношений собственности, реприватизация, частная собственность, коллективная собственность, государственная собственность
Citation
Марущак В. М. Еволюція законодавчого забезпечення відносин власності в Україні / В. М. Марущак // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 14-26.