Післякризові інститути трансформації фінансової системи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз післякризових інститутів трансформації фінансової системи, обгрунтовано фактичне закінчення ери Кейнсіанського підходу в урегулюванні фінансових ринків. З метою визначення сучасних проблем регулювання проаналізовано динаміку ринку похідних фінансових інструментів. На основі гіпотези фінансової нестабільності Х. Мінського сформульовано нову парадигму регулювання фінансових ринків «зверху-донизу» та радикальні зміни з пріоритетами, направленими на подолання системних ризиків і адекватного регулювання компаній «тіньової банківської системи».
Post-crisis institutes of financial system transformation are analysed. The end of Keynesian era of financial market regulation was motivated. For presentation of modern financial market regulation the problem of derivative markets are analysed. On the bases of H.Minsky financial instability hypothesis the new «top-down» paradigm of financial market regulation was formulated and radical transformation with priorities on system risks reduction and adequate regulation for shadow banking companies are presented.
Проведён анализ посткризисных институтов трансформации финансовой системы, обосновано фактическое завершение эры Кейнсианского подхода в регулировании финансовых рынков. С целью представлення современных проблем регулирования осуществлён анализ динамики рынка производных финансовых инструментов. На основе гипотезы финансовой нестабильности Х. Минского сформулированы новая парадигма регулирования финансовых рынков «сверху-вниз» и радикальные изменения с приоритетами, направленными на преодоление системных рисков и адекватного регулирования компаний «теневой банковской системы».
Description
Keywords
Гіпотеза фінансової нестабільності, регулювання фінансових ринків, трансформація фінансової системи, похідні фінансові інструменти, financial instability hypothesis, financial market regulation, financial system transformation, derivatives, Гипотеза финансовой нестабильности, регулирование финансовых рынков, трансформация финансовой системы, производные финансовые инструменты
Citation
Силантьєв С. О. Післякризові інститути трансформації фінансової системи / С. О. Силантьєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 315-332.