Методологічні принципи історизму у дослідженні критеріїв конкурентоспроможності національної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Через призму теоретичних розробок німецької історичної школи в статті ідентифіковано та охарактеризовано основні групи факторів, які впливають на конкурентоспроможність національної економіки. Визначено ключові елементи, які в сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації роблять економіку країни успішною та процвітаючою. Сформульовано основні рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки для державного управління.
Through the prism of the theoretical developments in the German historical school the paper identified and characterized the major groups of factors that affected the competitiveness of the national economy. There were identified key elements that in modern conditions of globalization and internationalization make economy successful and prosperous. The basic recommendations for improving the competitiveness of national economy for economic governance were formulated.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, національна економіка, глобалізація, продуктивні сили, національний капітал, людський капітал, інтелектуальний капітал, інститут, інституціональна структура, competitiveness, national economy, globalization, productive forces, national capital, human capital, intellectual capital, institution, institutional structure
Citation
Король І. В. Методологічні принципи історизму у дослідженні критеріїв конкурентоспроможності національної економіки / І. В. Король // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 77–85.