Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття містить результати дослідження альтернативних підходів до моделювання інвестиційної привабливості підприємств. Зокрема, авторами розроблено комплекс економіко‐математичних моделей, який дозволяє приймати інвестиційні рішення в умовах неповноти та неоднорідності інформації, Опираючись на методологічний  інструментарій теорії нечіткої логіки та  нейронних мереж.
Статья содержит результаты исследования  альтернативных подходов к моделированию  инвестиционной привлекательности предприятий. В частности, авторами разработан комплекс экономико‐математических моделей, который позволяет принимать  инвестиционные решения в условиях неполноты инеоднородности информации, опираясь на  методологический инструментарий теории нечеткой логики и нейронных сетей.
The article contains the results of research of alternative approaches to the modelling of companies’ investment attractiveness. In particu‐lar, the authors developed the  system of mathematical and economic models, which allows to make investment decisions in conditions of incomplete and non‐uniform information, based on the methodological tools of fuzzy logic theory and neural  networks.
Description
Keywords
інвестиційна  привабливість, рейтинг, нейро-­не­чіткі технології, логіко-­лінгвістичні моделі, ієрархія, лінгвістична змінна, функція  належності, нейронні мережі, нейрокластериза­ція, карта Кохонена, похибка квантування, инвестиционная привлекательность, рейтинг, нейро­-нечёткие технологии, логико­лингвистические модели, ие­рархия, лингвистическая переменная, функция принадлежности, нейронные сети, нейрокластеризация, карта Кохонена, ошибка квантования, investment attractiveness, rating, neuro­-fuzzy techniques, logical and linguistic models, hierarchy, linguistic variable, membership function, neural networks, neural clustering, Kohonen’s map
Citation
Великоіваненко Г. І. Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 65–96.