Атестація персоналу та формування резерву керівників як чинники ефективного використання людських ресурсів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена ролі атестації персоналу та формування резерву керівників у підвищенні ефективності використання людських ресурсів. Обґрунтовуються заходи щодо подальшого їх вдосконалення.
The article is devoted to the role of certification of personnel and formation of the reserve managers in making more effective use of human resources. The measures to their further improvement are justified in the paper.
Статья посвящена роли аттестации персонала и формирования резерва руководителей в повышении эффективности использования человеческих ресурсов. Обосновываются мероприятия по дальнейшему их совершенствованию.
Description
Keywords
атестація, резерв керівників, людські ресурси, організація, служба персоналу, оцінка, фахівці, attestation, reserve managers, human resources, organization, service personnel, assessment, specialists, аттестация, резерв руководителей, человеческие ресурсы, организация, служба персонала, оценка, специалисты
Citation
Савченко В. А. Атестація персоналу та формування резерву керівників як чинники ефективного використання людських ресурсів / В. А. Савченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 346-357.