Модернізація аналізу компонентів управління підприємницькою діяльністю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті запропоновано нові підходи до структуризації компонентів управління підприємницькою діяльністю у ході здійснення аналітичних досліджень господарських процесів. Розроблено етапи аналітичної роботи в контексті прийняття управлінських рішень. Виділено властивості організаційної системи суб’єкта підприємництва з метою створення наукового супроводу аналітичної діяльності.
В статье предложены новые подходы к структуризации компонентов управления предпринимательской деятельностью в процессе осуществления аналитических исследований хозяйственных процессов. Разработаны этапы аналитической работы в контексте принятия управленческих решений. Выделены свойства организационной системы субъекта предпринимательства с целью создания научного сопровождения аналитической деятельности.
The paper proposes new approaches to structuring components of business management in the implementation of analytical studies of economic processes. There were developed the stages of the analytical work in the context of decision-making. The article identifies the properties of business organizational system in order to create scientific support of analytical activity.
Description
Keywords
analyses, management, entrepreneurial activity, making decisions, аналіз, управління, підприємницька діяльність, прийняття рішень, анализ, управление, предпринимательская деятельность, принятие решений
Citation
Калабухова С. В. Модернізація аналізу компонентів управління підприємницькою діяльністю / С. В. Калабухова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С. 251–257.