Методичні підходи до оцінки якості побудови системи корпоративного управління акціонерного товариства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню проблем в організації та здійсненні корпоративного управління, зокрема, факторів побудови системи корпоративного управління, які призвели до корпоративних скандалів і банкрутства крупних корпорацій. Запропоновано методичні підходи до оцінки якості побудови системи корпоративного управління, впровадження яких забезпечить розвиток технологій оцінки якості корпоративного управління.
This article is devoted to the problems in the organization and implementation of corporate governance, including such causes like quality of corporate governance system formation, that have led to the number of companies collapses. The author proposes the methodic approach for the evaluation of corporate governance system quality. Its implementation will ensure the development of technologies for evaluating the quality of corporate governance.
Статья посвящена исследованию проблем в организации и осуществлении корпоративного управления, в частности, факторов построения системы корпоративного управления, которые привели к корпоративным скандалам и банкротству крупных корпораций. Автор предлагает методические подходы к оценке качества построения системы корпоративного управления, внедрение которых обеспечит развитие технологий оценки качества корпоративного управления.
Description
Keywords
корпоративне управління, система корпоративного управління, якість побудови системи корпоративного управління, стейкхолдери, corporate governance, system of corporate governance, quality of corporate governance system formation, stakeholders, корпоративное управление, система корпоративного управления, качество построения системы корпоративного управления, стейкхолдеры
Citation
Черпак А. Є. Методичні підходи до оцінки якості побудови системи корпоративного управління акціонерного товариства / А. Є. Черпак // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 141–147.