Високоякісна еліта як інституційна основа мобілізаційно-інноваційної моделі національної економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-02-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"
Abstract
У статті досліджується мобілізаційно-інноваційна модель національної економіки в контексті викликів сучасного етапу розвитку світової економічної системи. Особлива увага присвячена еліті як компоненту інституційної основи країн периферії.
This article deals with the mobilization innovative model of the national economy in the context of challenges of the modern stage of the world economic system’s development. Special attention is paid to elite as the element of the institutional basis of the periphery’s countries.
В статье исследуется мобилизационно-инновационная модель национальной экономики в контексте вызовов современного этапа развития мировой экономической системы. Особое внимание посвящено элите как компоненту институциональной основы стран периферии.
Description
Keywords
мобілізаційно-інноваційна модель, інновація, державне регулювання, еліта, mobilization innovative model, innovation, state regulation, elite, мобилизационно-инновационная модель, инновация, государственное регулирование, элита
Citation
Токар В. В. Високоякісна еліта як інституційна основа мобілізаційно-інноваційної моделі національної економіки / В. В. Токар // Вчені записки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 12. – С. 265–270.